CHINA RADIO INTERNATIONAL
CRI Online    CRI NEWS RADIO   VSCS
B20 CHINA RADIO INTERNATIONAL October 25, 2020 - March 27, 2021
0000-0100 Cantonese 17490bei, 11820xia
     Chinese  13655xia, 13580bei, 12035xia, 11975kun, 11900bei, 11780jin, 9620kun
     English  11790xia, 9560bei, 7425kas
     Hakka   9860jin, 9610kun, 9550kun, 9460kun
     Khner   11990nnn, 9765nnn, 684dof-hai
     Mongolian 9470xia, 7295bei
     Portuguese 9710kas, 6100bei
     Russian  7415huh, 5990huh, 1521htb-xin
     Spanish  15120qvc, 5990qvc
     Vietnamese 13770xia, 11770bei, 603dof-hai
0000-0200 English  15125bei, 11885xia, 7350kas, 6180kas, 6075kas
0100-0200 Amoy    17490bei, 15425xia, 11980kun, 11945kun, 9860jin, 9610kun, 9550kun, 9460kun
     Chinese  15160jin, 13655xia, 13580bei, 11770nnn, 11640xia, 9655nnn, 7300kas, 7250uru
     English  9675kas, 7370kas, 6180qvc
     Russian  9440xia, 5905kas, 1521htb-xin
     Urdu    7240kas, 6020kas
0100-0300 Spanish  9710kas, 9590kas
0130-0230 Nepalese  13780kun, 11860kun
0200-0230 Pashto   11840xia, 7350kas, 6065kas
0200-0300 Amoy    17490bei, 15425xia
     Bengali  11640kun, 9655kun
     Burmese  900deh
     Chinese  15160jin, 13655xia, 11780bei, 9825uru, 7330kas, 6180qvc
     English  11770kas, 9610kas
     Russian  11980xia, 5915kas
     Tamil   11870kas, 9800kas
     Urdu    7290kas, 6020kas
0230-0330 Nepalese  13780kun, 11730kun
0300-0400 Chinese  17540bei, 15160jin, 15130bei, 13655xia, 9450kas
     English  15120bei, 13800kas, 13590bei, 13570xia, 11770kas, 5910qvc,
     Hindi   11700kas, 11640kas, 9870kas, 9695kas
     Russian  17710jin, 15435xia, 11710uru, 7325kas
     Tamil   13730kas, 13600kun
0400-0500 Cantonese 15160jin, 13655xia, 5910qvc
     Chinese  15170kas, 15130bei, 13640kas
     English  17855bei, 17730xia, 15120bei, 13590bei, 13570xia
     Hakka   17710bei, 17510xia, 15350kas, 13740kas
     Russian  17640xia, 15665uru, 15445kas, 7325kas
0400-0600 Vietnamese 17740xia, 11650kun, 603dof-hai
0500-0600 Cantonese 15160jin, 13655xia
     Chinese  15130bei, 15120bei, 15110kas
     English  17855bei, 17730xia, 17510kas, 15465kas, 15430kas, 15350kas, 11895kas
     Russian  15665uru, 15445kas
0500-0700 Arabic   17485uru
0600-0700 Chinese  17740xia, 15160jin, 15120bei, 13750kun, 13720kas, 13655xia, 11710nnn
     English  17710bei, 17510kas, 15465kas, 15430kas, 15350kas, 15145kas, 13645xia, 11895kas, 11870kas
     Italian  15620kas
0600-0800 French   15220kas
     German   17720kas, 17615uru
     Spanish  15135kas
0700-0800 Burmese  900deh
     Cantonese 13610xia, 11640jin
     Chaozhou  15145xia, 17750xia
     Chinese  17740xia, 17650kas, 17520kas, 13750kun, 11875nnn, 11710nnn
     English  17710bei, 13660xia
0700-0900 English  17670kas, 17490kas, 15465kas, 15350kas, 15185kas, 15125kas, 11895kas
0800-0900 Chinese  17650kas, 15560xia, 15550kas, 13610xia, 11640jin, 9880bei
     English  9415xia
     Hausa   7295bko
     Russian  15665uru, 15335kas
0830-0930 Indonesian 17735kun, 15135kun
0900-1000 Chinese  17670kun, 15560xia, 15440kun, 11895nnn (Voice of the South China Sea) 「南海之声」, 9440xia, 7430jin
     English  17690jin, 17650kas, 17570uru, 17490kas, 15350kas, 15210kun, 15185kas, 9415xia
     Romanian  15260kas
     Russian  15665uru, 15335kas
0900-1100 Chinese  15525uru, 15340xia, 15250kun, 13850bei, 13780kas, 11980kun, 9460nnn, 5965bei
0930-1030 Malay   17680kun, 15135kun
1000-1100 Cantonese 17670kun, 15440kun
     Chinese  17650kas, 9880bei, 7255xia
     English  17690jin, 17490kas, 15350kas, 15210kun, 15190kas, 13720xia, 13590bei, 11635bei, 7215xia, 5955xia
     Hungarian 17570kas, 15220kas
     Japanese  9440xia, 7325jin
     Russian  7390huh, 7290szg, 5915huh, 1323htb, 1116har, 963hua-jil
1030-1130 Khner   17680kun, 15160nnn, 684dof-hai
     Indonesian 15135kun, 11700kun
1100-1200 Bulgarian 15180kas
     Burmese  9880kun, 1188kun-yun
     Cantonese 13580kun, 9645bei, 9590kun, 9540bei, 7370nnn, 603dof-hai
     Chaozhou  11875kun, 9440kun
     Chinese  17650kas, 15440kun, 11980kas, 11750bei, 9515kas, 7435bei
     Czech   17570kas, 15225kas
     English  13720xia, 11795kas, 9730bei
     Esperanto 9450xia, 7210uru
     Japanese  7325jin, 7260xia, 1044hnl-jia
     Korean   5965xia, 1323hua-jil, 1017cah-jil
     Mongolian 7390huh, 6100uru
     Russian  7290szg, 6080bei, 5915huh, 1521htb, 1323htb, 963hua-jil
     Vietnamese 11990xia, 11785bji, 9550bei, 1296kun-yun
1100-1300 English  17490kas, 12015kas, 11650uru, 7250kas, 5955bei, 1269xua-yun
1130-1200 Filipino  12070xia, 11955kun, 7410jin, 5910bei, 1341hdu-gua
1130-1230 Thai    9785kun, 7360kun, 1080xua-yun
1200-1230 Filipino  11955kun, 9720xia (Voice of the South China Sea) 「南海之声」
1200-1300 Amoy    11910bei
     Cantonese 9570qvc
     Chinese  13720kas, 9655kas, 9520uru, 7390bei, 7205kas
     English  13790uru, 11980kun, 11760kun, 11690xia, 9760kun, 9730kun, 9645bei, 9600kun, 9460kas,
           1341hdu-gua, 1269xua-yun, 1188kun-yun, 684dof-hai
     Japanese  7325jin, 7260xia, 1044hnl-jia
     Khner   11680nnn, 9440kun
     Korean   5965xia, 1323hua-jil, 1017cah-jil
     Mongolian 5990huh, 5915huh, 1323htb, 100.9ula, 103.7Darkhan
     Russian  9685uru, 9590szg, 7410szg, 7215xia, 6100bei, 5905kas, 1521htb-xin, 963hua-jil
     Serbian  15180kas
     Vietnamese 11720bji, 11640xia (Voice of the South China Sea) 「南海之声」, 9550bei, 1296kun-yun
1200-1400 Chinese  13810kas, 11790kas - News Radio
     Chinese  9855bei, 9540kun, 7440nnn
     French   13570kas
1230-1330 Lao    9785kun, 7360kun
     Malay   11955kun, 11700kun (Voice of the South China Sea) 「南海之声」
1300-1400 Bengali  11610kun, 9600bji, 9490kun, 1188kun-yun
     Burmese  9880kun, 7400kun
     Chinese  13855kas, 9520uru, 7215xia, 7205bei
     English  13790uru, 11980kun, 11910bei, 11900kun, 11760kun, 11640kas, 9870xia, 9765bji,
           9730bei, 9655kas, 9585bei, 9570qvc, 7300kas, 5955bei, 1341hdu-gua
     Esperanto 9695bei, 9440nnn
     French   17880bko, 13720kas, 13685bko
     Hindi   9450kas, 7265uru, 1422kas-xin
     Japanese  7410jin, 7325xia, 1044hnl-jia
     Korean   5965xia, 1323hua-jil, 1017cah-jil
     Mongolian 7285bei, 6100uru, 100.9ula, 103.7Darkhan
     Russian  9665xia, 7255szg, 5990huh, 5915huh, 5905kas, 1521htb-xin, 1323htb-xin, 963hua-jil
     Vietnamese 9685xia, 9550bei, 1296kun-yun, 684dof
1330-1430 Indonesian 11955kun, 11805kun (Voice of the South China Sea) 「南海之声」,
     Thai    9785kun, 7360kun, 1080xua-yun
1400-1500 Amoy    1650kun, 9655kun
     Bengali  11610kun, 9490kun, 1269xua-yun
     Burmese  7400kun, 900deh
     Chinese  11785kas, 9730kas, 9590kas, 9520uru, 7410bei, 7235kas, 7210bei, 6040xia
     English  15700qvc, 11880kas, 9795uru, 9765xia, 9460uru, 7300uru, 6100uru, 1422kas-xin
     Japanese  7410jin, 7395xia, 1044hnl-jia
     Khner   9880nnn, 6055nnn, 684dof
     Korean   5965xia, 1017cah-jil
     Mongolian 5990huh, 5915huh
     Nepalese  7435kun, 7220xia, 1269xua-yun, 1188kun-yun
     Russian  7435szg, 7330xia, 5905kas, 1521htb-xin, 1323htb, 963hua
     Sinhalese 9665jin, 7265kas, 1188kun-yun
     Tamil   9610kas, 5965kas
     Urdu    7285kun, 6075kas, 1422kas-xin
     Vietnamese 9685bji, 9550bei, 1296kun-yun, 684dof-hai
1400-1600 English  17630bko, 13685bko, 6135xia, 5955bei
1430-1500 Filipino  11640bei, 7325bei, 1341hdu-gua
1430-1530 Lao    9675kun, 7360kun, 1080xua-yun
1500-1530 Pashto   9665kas, 7435kun
     Persian  9600kas, 6165uru
1500-1600 Bengali  9690kun, 9610kun
     Chinese  9705kas, 9590kas, 9560kas, 9455kun, 7255bei, 7235kas, 5910bei
     English  9880nnn, 9785jin, 9720uru, 9675kas, 9525kas, 7395uru, 7325bei, 6095kas, 1323htb-xin
     Hindi   7265kas, 7225uru
     Japanese  7220jin, 5980xia, 1044hnl-jia
     Nepalese  9535xia, 7215kun, 1188kun-yun
     Russian  6180uru, 6105szg, 6025xia, 5990huh, 5965bei, 5915huh,
           5905kas, 1521htb-xin, 1323htb-xin, 963hua-jil
     Tamil   9490kas, 7360kas
     Turkish  9565kun
     Urdu    7285kas, 6075kun, 1422kas-xin
     Vietnamese 6190bei, 684dof-hai, 603dof-hai
1530-1600 Pashto   9665kas, 7435kun, 6165uru
1600-1700 Arabic   17880bko, 15125bko
     English  9880nnn, 9875kas, 9675kas, 9570bei, 7435jin, 7420uru,
           7255kas, 7235kas, 6175nnn, 6060kun, 1323htb, 1080xua
     Hakka   7325uru, 6090xia
     Hindi   7395kun, 5915kas, 1422kas-xin, 1269xua-yun, 1188kun-yun
     Russian  7265bei, 7215szg, 6040uru, 5905kas, 1521htb
     Swahili  7245xia, 5985bei
     Turkish  7325kun, 6165uru
     Vietnamese 7315kun, 6010bei, 684dof
1600-1800 Arabic   7300kas
     French   7350kas
     German   7380bji, 5970xia
1630-1730 Hausa   9665kun, 9620kas
1700-1800 Cantonese 7325uru, 7220xia
     Croatian  9410kas, 7335bei
     English  9880nnn, 9570bei, 7435jin, 7420kun, 7410kas, 7255kas, 7235kas, 7205bei,
           6175nnn, 6165bei, 6140kas, 6100bei, 6090kun, 1323htb-xin, 1080xua-yun
     Esperanto 7420xia, 7205bei
     Hindi   5910kun, 1269xua-yun
     Russian  7410bji, 7265uru, 6070xia, 6040uru, 5915kas, 1521htb-xin
     Swahili  15125bko, 13645bko, 7245xia, 5985bei
1730-1830 Chinese  9695kun, 7445uru, 7315kun, 7305uru, 6150szg
     Hausa   13645bko/11640bko from 1800, 9685kun, 9450kas
1800-1830 Persian  7415xia, 7325bei
1800-1900 Chaozhou  7285xia, 6010uru
     English  7405bei, 6100bei
     Italian  7435jin, 7340kas
     Russian  7255szg, 7210uru, 6070bei, 1521htb-xin
1800-2000 French   7385kas, 7360xia
     German   9615uru, 7395kas, 6160xia
1830-1900 Bulgarian 9695kun, 7265uru, 6020szg
     Persian  7415xia, 7325bei
1830-1930 Arabic   13685bko, 11640bko
1830-2030 French   9645kun, 7350kas
1900-1930 Czech   7415uru, 7325szg
     Hungarian 9560uru, 7440xia
1900-2000 Albanian  7385kas, 6020szg
     Cantonese 9770kas, 7215bei
     English  9440kun, 7295uru
     Portuguese 9730kas, 9535bji, 7365bei, 7335jin, 7205xia, 5985bei
     Romanian  7440xia from 1930, 6090uru
     Russian  7245bji, 6110xia, 6100bei, 1521htb-xin
     Turkish  9655kun, 7255kun
1930-2000 Czech   7415uru
     Portuguese 13630bko, 11640bko
1930-2030 Esperanto 9745uru, 7265uru
2000-2030 Serbian  9585kas, 7390xia, 7325uru
2000-2100 Chinese  9865kun, 7440bei, 7335szg, 7245kas, 7205xia
     English  9600kas, 9440kun, 7415kas, 7295uru, 7285xia, 5985bei
     Polish   7305uru, 6020szg
     Russian  7255bji, 6155bei
2000-2130 English  13630bko, 11640bko
2000-2200 Arabic   6100xia
2030-2100 Bulgarian 9720uru, 7320kun
     Hungarian 9585kas, 7390jin
2030-2130 Italian  7345kas, 7265uru
2030-2230 French   7350uru, 6115bei
2100-2130 Serbian  7445kun, 7325xia
2100-2200 Croatian  7225bei, 6135bei
     English  9600kas, 7415kas, 7325bei, 7285xia, 7205xia
2100-2300 Korean   7290xia, 1323hua-jil, 1017cah-jil
     Spanish  9640kas, 6020szg
2130-2200 Hungarian 7445uru
2130-2230 French   13630bko, 11975bko
2200-2300 Chinese  7430jin, 7395uru, 7325kun, 7305bei, 7265kun, 6180kun, 6140kun, 6100kun, 5975bei
     English  5915bei
     Esperanto 9860kas, 7315kas
     Japanese  7440jin, 5985xia
     Portuguese 9685kas, 9410kas, 7260uru, 6175xia
     Spanish  6100bei
2200-2400 Spanish  7250uru
2230-2300 Chinese  11975bko, 15505bko
2300-2400 Khner   9765nnn, 7430nnn, 684dof-hai
     Cantonese 11945kun, 9630jin, 7325kun, 6180kun, 6140kun
     Chinese  11975bko, 9555bei, 7300uru, 7295bko
     English  11790xia, 9535kun, 7410kas, 7350kas, 6145bei, 5990qvc, 5915kas
     Japanese  9720xia, 9695jin
     Mongolian 7205xia, 6185xia
     Portuguese 13650qvc, 6100bei
     Russian  7415huh, 5990huh
     Vietnamese 9415bei, 7220xia, 603dof-hai
2300-0100 Spanish  9800kas, 9590kas
2330-0030 Sinhalese 7260kas, 6100kun

BackBack to Home